Ramiz Qusarçaylı – “Sənsiz dönən yollara, Ürəyimi sürtmüşəm”

2a

 

 

 

 

 

 

 

Aparır

 

Aparır məni mələklər,

Gecəmi şamdan aparır.

Aparır dəni küləklər

Payızı şumdan aparır.

 

Gülümü tağdan düşürür,

Ölümü haxdan düşürür,

Çeçeni dağdan düşürür

Ərəbi qumdan aparır.

 

Soyu Saxadan, Sakidən,

Nefti Bağdaddan, Bakıdan,

Tusini Qalaktikadan

Xəyyamı camdan aparır.

 

Kin bir, oyun bir, tələ bir,

Hər günüm haqqın Hələbi,

Qovulur Həsən Çələbi

Tarixi Rumdan aparır.

 

Dünya, bu eşq də səngidi,

Nə mən uşaq, nə sən gidi ,

Bu cəng müsəlman cəngidi

Tutub qolumdan aparır …

 

 

 

Mənlik deyil

 

Bu səngər haqq səngəridi,

Zəhmində çox cəng əridi,

Ləngərim söz ləngəridi

Yüngül hava mənlik deyil.

 

Öz göyüm var,

öz mələyim,

Öz xəttim var,

öz  lələyim,

Öz məzarım, öz bələyim

Haram yuva mənlik deyil.

 

Davam nə can davasıdı,

Nə də  yorğan davasıdı,

Azərbaycan davasıdı,-

Ayrı dava mənlik deyil.

 

 

 

 

 

Olmamış olmaz

 

Tanrım, bu meşəlikdə

Dəndə olmamış olmaz.

Yon bizdən adam düzəlt

Rəndə olmamış olmaz.

 

Kim var şahın başında,

Qəm yox ahın başında,

Bu günahın başında

Bəndə olmamış olmaz.

 

Xamdı nökər də, bəy də,

Ağıl üyüdür səy də,

Dərmanı Ərəsəydə

Çində olmamış olmaz.

 

İki cür iman olmur,

Kafirə aman olmur,

Gözdə tək duman olmur

Çən də olmamış olmaz.

 

Bu nə molla, nə dindar,

Əndər, göyləri, əndər,

Bir az qiyamət göndər

Səndə olmamış olmaz.

 

 

 

Gəl oxuyaq saz dilində

 

Gec gələrəm, kənd yolları, -

Gileylənər toz dilində.

Kol dibindən qız bənövşə

Səslər məni naz dilində.

 

Şeh düzülər tül iynəyə,

Arı kefim gül çeynəyər.

Dodaq yanar, dil göynəyər

Bir bulağın buz dilində.

 

Gör buludun əli harda,-

Çiçək açar su damlarda.

Yaşıl səsdi adamlar da

Təbiətin yaz dilində.

 

Üfüq qaşda gün yazıdı,

Göyün dolan gün yasıdı,

Bu dünya kef dünyasıdı,-

Bir harının boz dilində.

 

Nə xırman bir, nə dən birdi,

Döyən min-min, bədən birdi

Mən ha deyim Vətən birdi,-

İkidi Araz dilində.

 

Üçü deyil, beşi deyil,

Haqdan dönən kişi deyil,

Hər oğulun işi deyil

Gəl oxuyaq saz dilində …

 

 

 

 

Zəminxarə

 

Bu gül deyil, xəzəlimdi,

Bu son deyil əzəlimdi,

Bu qəm mənim gözəlimdi

Gözəl dünya, qəmin xarə,

Zəminxarə.

 

Şah küləyi, dağ ahəngi,

Daşlar oynar cəngi-cəngi,

Dəşti rənği, Dügah rəngi,

Neyçün qaldı zəmin xarə

Zəminxarə.

 

Donan yaşdı laçın gözdə,

Əriyər də, əriməz də,

Bir yurd ağlar  Əriməzdə

Ağlar üzü həmin xarə

Zəminxarə.

 

Ah, təzə  dərdin boyatı,

Dilimdən qaçar  bayatı,

Qarabağ, Qacar-bayatı,-

Zülüm-zülüm dəmin xarə,

Zəminxarə.

 

Araz, Samur…  a Sar çaylı,

Rast dərəli, Hisar çaylı,

O səs sənsən, Qusarçaylı

O çay sənsən, gəmin xarə,

Zəminxarə.

 

 

 

 

Şəddi Şahnaz

 

Bu naz Şurun  şah nazıdı,

Bir gözəlin ah nazıdı,

Gül nazıdı, şeh nazıdı

Pozma gülüm əhdi naz-naz,

Şəddi Şahnaz

 

BirazCabbar, birazXandı,

Naləsindəeşqvirandı,

Eyruhumunmuğamandı,

EymuğamıncəddiŞahnaz,

ŞəddiŞahnaz.

 

Zilxanbulud, şimşəksəsim,

Cingənəsim, zirvəpəsim,

Ürək-ürək, əsim-əsim,

BirilahimehdiŞahnaz

ŞəddiŞahnaz.

 

Göy dağıla, Yer yeriyə,

Könül, uyma hər pəriyə,

Bax Arazdan Həkəriyə,

Aşdı min-min səddi Şahnaz

Şəddi Şahnaz.

 

Öt dilimdə qərib bəstəm,

Dərd divanəm, qəm şikəstəm,

Qoy oxunsun qəbrim üstə,

Yeddi səsdə yeddi Şahnaz

Şəddi Şahnaz.

 

Mən öləndə gələrsən

 

Telindən əsən mehi

Gül kimi qoxlamışam,

İki eşqin dərdini

Bir simə bağlamışam,

Quru bənövşələrdən

Sənə də saxlamışam,

Mən öləndə gələrsən.

 

Apardığın cənnəti

Cəhənnəmlə örtmüşəm,

Hər günahın altına

Öz adımı çərtmişəm,

Sənsiz dönən yollara

Ürəyimi sürtmüşəm,

Mən öləndə gələrsən.

 

Göyləri ulduz-ulduz

Yerdə böldüyüm yerə,

Məni ağlayan dilə

Baxıb güldüyüm yerə,

Səninlə üz qoyduğum

Sənsiz öldüyüm yerə,

Mən öləndə gələrsən.

 

Bilirəm, nə gözdə yaş,

Nə dildə ah yanası,

Ay gözümün işığı,-

Göz yaşımın sonası,

Nə ürək yandırarsan,

Nə də şam gətirərsən,

Burda səhərlər olmur

Bir axşam gətirərsən,

Mən öləndə gələrsən…

 

Bir mənəm, bir Allahım,

Bir də uçuq qalaçam,

Hər çiynimdə bir mələk

Bir də özüm olacam,

Sən qayıdıb gedərsən

Özüm orda qalacam…

Mən öləndə gələrsən…

 

 

 

A daş gülüm

 

Bilirsənmi,

mən öləndə

Qəbrim üstə kim gələcək.

Göy üzündən mələk-mələk

Salameleyküm gələcək…

 

Könül kövrək,

tellər tarım,

Hər tel üstdə bir qübarım,

Bir dodaqda misralarım

Bir dildə türküm gələcək.

 

Suc sığışmır hər yumağa,

Bük günahı başqa ağa,

Mən boyda dərd oxşamağa

Sən adda ərkim gələcək.

 

Günəyə çəkdim quzeyi,

Qəmdən keçir hər bəzəyi,

Qəlbimdə qəmlər muzeyi

Qarşına sərgim gələcək.

 

A daş gülüm,

a gül daşım,

Yanar gözündə göz yaşım,

Son mənzilə son savaşım,

Bir də ilk sevgim gələcək….

 

Düşməz

 

Hər ayıran Araz deyil,

Hər atılan Kürə düşməz.

Şair canım nə xof bilər,-

Nə kürkünə birə düşməz …

 

Bu dünya meydanla dolu,

Meydanı nadanla dolu.

Hər tərəf şeytanla dolu,-

İynə atsan yerə düşməz.

 

Yuvam yoxdu yük daşıyam,

Tor qurmuram tük daşıyam,

Mən bu xalqın ərk daşıyam,-

Şair ərki şərə düşməz.

 

Vətən dərdi,-çəkəm, budu,

Sevgim budu, hikkəm budu,

Kəbəm budu, Məkkəm budu,-

Yolum ayrı pirə düşməz …

 

Pəri

 

İlham pərin gələndə mənə də bir şeir yazarsan,- demişdi Bəhram.Hər məni görəndə:-Şair,pəri gəlmədi?-deyə soruşurdu. Bu günlərdə  Bəhram müqəddəs Həcc ziyarətindən qayıtdı və…məni görən kimi yenə həmin sualı verdi, mən cavabında bu şeiri oxudum

 

Gözləyirəm nə vaxtdı,

Pəri gəlmir, ay Hacı.

Bir misranı yazıram,-

Biri gəlmir, ay Hacı.

 

Boy qalmayıb boylarda,

Toy qalmayıb toylarda,

Ölü axır çaylar da

Diri gəlmir, ay Hacı.

 

Nə qılınc çək, nə qəmə,

Günah yuyulmur demə…

Ha dartıram əlimə

Dəri gəlmir, ay Hacı.

 

Dərddi dərdin ilhamı,

Dərddən keflənib hamı,

Xilasına imamı,-

Piri gəlmir, ay Hacı.

 

Getdi əldən o yerlər,

O ilahi dəyərlər.

Yeri gəlsə…deyirlər,

Yeri gəlmir?.. ay Hacı…

 

Dərinlər üzdən gedir,

Dayazlar dizdən gedir,

Nə gedir bizdən gedir

Bəri gəlmir, ay Hacı.

 

Odam, torpağam, suyam,

Püskürür daşım, qayam,

Mən bir söz ovundayam

Şeiri gəlmir, ay Hacı.

 

 

 

Laçında nə var, nə yox

 

Məhəbbət Kazımovun məzarı önündə düşüncələr…

 

Deyirlər Laçındasan,

Laçında nə var, nə yox…

Danış… danış…

dilinin

ucunda nə var, nə yox…

 

Kimi gəzir gözlərin,

Nələr deyir sözlərin,

Əsir düşən qızların

Saçında nə var, nə yox…

 

Kim var Keyti dağında,

Kim yatıb qucağında,

Kor qalan ocağında,-

Sacında nə var, nə yox…

 

Yeri itib pirlərin,

Səsi batıb ərlərin,

Açılmayan sirlərin

İçində nə var, nə yox…

 

Sarıbaba sarı yurd,

Qarı düşmən, qarı yurd,

Yarı məzar, yarı yurd

Tacında nə var, nə yox…

 

Öt Laçınım… Laçınım…

Ürək-ürək uçunum.

Ay göylərə uçanım

Köçündə nə var, nə yox…

 

Deyirlər Laçındasan,

Laçında nə var, nə yox…

 

 

 

 

Bu il qaranquşlar Yəmənə uçmaz...

 

Bu dünya ələkdən keçib qurtarıb,

Kəpəyi, köpüyü ələyə yatmır.

Bu dünya səbrini içib qurtarıb,

Hikkəsi, hoqqası bələyə yatmır,

Bu dünya özündən köçüb qurtarıb,

Alxışı, qarğışı fələyə yatmır,

Bu il qaranquşlar Yəmənə uçmaz…

 

Dünyanın ürəyi gör nə gündədir,

Dünyanın ürəyi kündə-kündədir,-

Qaranquş qanadı boydadı göylər,

Qaranquş yuvası boydadı yerlər…

Qaranquş səsində Yəmən qalmayıb,

Gül-çiçək qalmayıb, çəmən qalmayıb,

Kim var ATƏT-ində, BMT-sində,

Bir nəfər halal süd əmən qalmayıb,

Bu il qaranquşlar Yəmənə uçmaz…

 

Güclər arasında bölünüb dünya,

Giclər arasında bölünüb dünya,

Biclər arasında bölünüb dünya,

Bu dünya güclərin sınaq yeridi,

Giclərin, biclərin sınaq yeridi,

Ölümlər Kərkükdə sınaqdan keçir,

Təlimlər Sənada sınaqdan keçir,

Bu il qaranquşlar Yəmənə uçmaz…

 

Dünya çox oynadı ərəblər ilə,
Bir az Buş oynadı,
bir az Mitteran.
İndi də oyuna girib Rusiya,

İndi də oyuna qoşulub İran.

Nələr oynanılır burda, eh, nələr,

Suları yandırır qara səhnələr.

Qaçıb alov-alov yağıntılardan,

Ötüb şəhər-şəhər dağıntılardan,

Sulara qərq olur ətcə balalar,

Batır dəniz-dəniz ərəb dünyası,

İtir gəmi-gəmi ərəb dünyası,

Yığıb adamları tökür dənizə,

Bu köpük adamlar, kəpək adamlar.

Köpək balıqları məəttəl qalıb

Yeyir adamları köpək adamlar,

Bu il qaranquşlar Yəmənə uçmaz…

 

ABŞ viran qoydu Əfqanıstanı,

Mali Fransanın qanlı dastanı,

Suriya rusların ölüm bostanı…

Dünya ədalətin qısır yuvası,

Dağıldı Mursinin Misir yuvası…

Üst-üstə qalandı xarabalıqlar,

Hər daşın altında cəsəd yuvası,

Uçdu bu yerlərin həsəd yuvası,

İsinməz bəşərin Əsəd yuvası,

Bu il qaranquşlar Yəmənə uçmaz…

 

Qaranquş səsində Yəmən qalmayıb,

Gül-çiçək qalmayıb, çəmən qalmayıb,

Haqq yox ATƏT-ində, BMT-sində,

Bir nəfər halal süd əmən qalmayıb,

Bu il qaranquşlar Yəmənə uçmaz…

 

Bu qurban olduğumVətən

 

Düşməndən dərs yükü alıb,

Dərdinə daldığım Vətən…

Qarabağda “2”  alıb,

Sinifdə qaldığım Vətən…

 

Oğul-oğul  çiçəkləndi,

Şəhid-şəhid  ləçəkləndi,

Xocalıda çilikləndi

Əlimdən saldığım Vətən…

 

Gedir, yad əldə can gedir,

Can-can Azərbaycan gedir,

Gör kimlərə qurban gedir

Bu qurban olduğum Vətən….

 

 

 

Toy

 

O qız toyda ölənəcən oynadı,

Ayaqları gülənəcən oynadı,

Toyu toydan silənəcən oynadı…

 

O gün toyda toy havası yoxuydu,

Gəlin ətri,

bəy havası yoxuydu,

Üşüyürdü toyun canı o axşam

Gün havası, Ay havası yoxuydu…

 

O qız toyda oynamırdı, uçurdu,

Hörükləri buludları qucurdu…

Gözlərində son baxışın göynəyi,

Qollarında son görüşün havası,

Qoxladığı qan xınalı köynəyin

Yaxasında kor sevdanın yuvası,

Eşqi viran, dərdi puçur-puçurdu,

O qız toyda oynamırdı, uçurdu…

 

Qara zurna dağ çəkirdi zilə,

dağ,

Qələbəyə susamışdı Lələdağ,

Savaş yeri, cəng yeriydi hər daşı

Ermənilər görməmişdi belə dağ…

 

Gör o toyda qarğılı ney neynədi,

Zilində Yer,

bəmində Göy göynədi…

Xarı bülbül namus yeri, göynədi,

Cıdır düzü qisas yeri, göynədi,

Daşaltıda casus yeri göynədi…

 

O yurd gecə yarıyacan oynadı,

Çəpərindən barıyacan oynadı,

Şan-şan oldu yaşıl-yaşıl ümidlər

Çiçəyindən arıyacan oynadı…

 

Ağır-ağır qaralırdı buludlar,

Fağır-fağır saralırdı göy otlar,

Mağar-mağar darılırdı elatlar…

 

Qurd çölündə çadır yeri oynadı,

Güləbirddə abır yeri oynadı,

Gülablıda qəbir yeri oynadı,

Dözüm yeri, səbir yeri oynadı…

 

Hara baxır toy yiyəsi, hardadı,

Harda yatıb öy yiyəsi, hardadı,

Yer yiyəsi,

Göy yiyəsi hardadı…

Kim o qızı saxlayacaq bu axşam,

Kim o toyu ağlayacaq bu axşam,

Alın toyu,

alın qızın əlindən,

Çalın toyu,

çalın qızın əlindən,

Uzun-uzun hörükləri pərişan

Ayaqları yalın qızın əlindən…

 

O qız toyun vayınacan oynadı,

Toy tutduğu oyunacan oynadı,

Əzib-əzib dabanıyla gecəni

Cecəsindən suyunacan oynadı…

 

Toy xonçası şamınacan ağladı,

Toy güzgüsü camınacan ağladı,

Həyətdəki tabut boyda daxmanın

Divarından damınacan ağladı…

 

O qız toyda ölənəcən oynadı,

Ayaqları gülənəcən oynadı,

Toyu toydan silənəcən oynadı…

 

Hara baxır toy yiyəsi, hardadı,

Harda yatıb öy yiyəsi, hardadı,

Yer yiyəsi,

Göy yiyəsi hardadı…

Kim o qızı saxlayacaq bu axşam,

Kim o toyu ağlayacaq bu axşam…

 

Yığılır

 

Ötüşür qəm buludları,

Gözümə ulduz yığılır.

Dərd ürək-ürək dərilir,-

Bənövşə qız-qız yığılır.

 

Ömür əldə bağ kimidi,

Yollar yaşıl tağ kimidi,

Vicdan da papaq kimidi

Atdın, üstə toz yığılır …

 

Təndir dolu küt adamlar,

Ayaq yuyur “büt” adamlar,

Elə artır şit adamlar

Bədənimə duz yığılır …

Yazıya 681 dəfə baxılıb

Şərhlər

Şərh

Pin It

Comments are closed.