Məmməd İsmayıl – QӘM MÜŞTӘRİSİ…

memmed ismailAdı od olaydı doğduğu yerin
Gәrәk bәlәnәydi odla bәlәyi.
Gәrәk arxasına düşәydi şerin
Dünya sevdasını seçәn taleyi.

Yox, gәrәk Mәhәmmәd olaydı adı
Qalaydı atadan, anadan yetim.
İsmayıl olaydı gәrәk soyadı
Sonra haqq yoluna qurban gedәydi.

Nә imiş gecәlәr gördüyü yuxu
Gündüzdәn gecәyә yansıyan sәda.
Nә imiş torpağa hopub gedәn su
Heç nә unudulmur unudulsa da…

Yetmiş yaz, yetmiş yay, yetmiş dә payız
Qatla barmağını, hesabla tәk-tәk:
Ömrün bir yaşında ata itirmәk
Vә ata әvәzi bir parça kağız..

Versә, verәcәyi kәm yaddaşında
Alsa, alacağı altın da gecdi.
Әllisi bәlliydi, altmış yaşı da
Cәrrah bıçağının altında keçdi…

Nәdәn dağlananda ney olur qamış
Niyә fәryat edir dәfin dәrisi?
Bu dünyanın dәrdi onamı qalmış,
Gedib ad qazandı: dәrd müştәrisi…

Ömür ox misalı, ölüm son hәdәf
Sonra…nә toy-düyün, nә zurna, nә dәf.

Yazıya 614 dəfə baxılıb

Şərhlər

Şərh

Pin It

Comments are closed.